فال حافظ

فال حافظ

روزگاريست که ما را نگران مي داري
گوشه چشم رضايي به منت باز نشد
ساعد آن به که بپوشي تو چو از بهر نگار
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
اي که در دلق ملمع طلبي نقد حضور
چون تويي نرگس باغ نظر اي چشم و چراغ
گوهر جام جم از کان جهاني دگر است
پدر تجربه اي دل تويي آخر ز چه روي
کيسه سيم و زرت پاک ببايد پرداخت
گر چه رندي و خرابي گنه ماست ولي
مگذران روز سلامت به ملامت حافظ
مخلصان را نه به وضع دگران مي داري
اين چنين عزت صاحب نظران مي داري
دست در خون دل پرهنران مي داري
همه را نعره زنان جامه دران مي داري
چشم سري عجب از بي خبران مي داري
سر چرا بر من دلخسته گران مي داري
تو تمنا ز گل کوزه گران مي داري
طمع مهر و وفا زين پسران مي داري
اين طمع ها که تو از سيمبران مي داري
عاشقي گفت که تو بنده بر آن مي داري
چه توقع ز جهان گذران مي داري

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.