خبرها

اخبار

خبرها

 قدوسی:رهبری خواست این کریمی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کریمی قدوسی:رهبری به احمدی نژاد گفتند دلیل اقبال به هاشمی رفسنجانی این است که نماد اعتراض به شما شده/احمدی نژاد از نظام باج می خواست