خبرها

اخبار

خبرها

 «تکرار می ندای سیاستمدار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • طعنه مشاور رئیس جمهور به رئیس دولت اصلاحات: مشکل اعتبار ریخته سیاستمدار بازنشسته و ندای «تکرار می کنم» اوست