خبرها

اخبار

خبرها

 ایجاد جهاددانشگاهی در «رصد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آمادگی جهاددانشگاهی قزوین برای ایجاد مرکز «رصد فرهنگی» در استان